NEPRERUŠENO! Všetky objednávky okamžite expedujeme!

Produkty z oficiálnej
distribúcie

HOTLINE 8 - 18 hod.
0948 325 037

Obchodné podmienky

článok 1
Základné ustanovenia

1.1.) Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu, predajcom a dodávateľom tovaru je spoločnosť specSHOP sro, so sídlom Lonkova 510, Pardubice, 530 09, identifikačné číslo: 28858506, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové oddiel C, vložka 23945.

článok 2

Cenové a platobné podmienky, čas plnenia

2.1) Ceny v systéme sú aktuálne a sú uvedené v EUR vrátane DPH.

2.2) Jednotlivé predaje sa uzatvárajú na základe objednávok kupujúceho, vytvorených vo virtuálnom obchode. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:
- Identifikáciu kupujúceho
- Množstvo požadovaných kusov produktu
- Požadovaný spôsob platby, spôsob dodania tovaru a miesto plnenia
- Cenu

2.3) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.

2.4) Spôsoby platby:
Tovar bude doručený naším dopravcom. Platba bude vykonaná v hotovosti ihneď pri doručení, alebo bankovým prevodom pred dodaním tovaru.


článok 3
Dopravné a expedičné podmienky


3.1) Objednaný tovar bude doručený našim zmluvným dopravcom, alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne priamo v našom sklade (nutná telefonická domluva vopred). Doručením je myslené zloženie objednaného tovaru z auta v mieste požadovaného doručenia.

3.2) Tovary uvedené ako "skladom" bude expedovaný nasledujúci pracovný deň od objednávky. Ak by sme nemali tovar skladom a dodacia lehota by sa mohla pretiahnuť, informujeme Vás.


článok 4
Reklamačné dispozície

4.1) Reklamácia sa riadi reklamačným poriadkom.

4.2) Za reklamácie zodpovedá vždy predajca a dodávateľ daného tovaru (spoločnosť uvedená na faktúre).


článok 5
Informácie o tovare

5.1) Všetky uvedené informácie o tovare ktoré vyrábame sú zo strany predávajúceho záväzné. U tovaru nakupovaného sú prevzaté od našich dodávateľov a majú len informatívny charakter. Nepreberáme zodpovednosť za ich platnosť.


článok 6
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho):
V súlade so zákonom č 367/2000 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedeného postupu:
- Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar obdržal a prevzal, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakty a to za nasledujúcich podmienok:
- Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
- Tovar nesmie byť použitý
- Tovar musí byť nepoškodený
- Tovar musí byť kompletný
- Spoločne s tovarom musí byť zaslaný doklad o kúpe alebo jeho kópia

- V prípade vrátenia tovaru ho posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

- V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

článok 7
Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

7.1) Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.
 
7.2) Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov, tj. meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne len ako "osobné údaje") na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu prevádzky predávajúceho.
 
7.3) Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).
 
7.4) Osobné údaje, poskytuje kupujúci predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho; osobné údaje kupujúceho sú predávajúcim zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
 
7.5) Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 
7.6) Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 
7.7) Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 
7.8) Kupujúci prijatím týchto obchodných podmienok potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 
7.9) Ak má kupujúci za to, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, je kupujúci oprávnený požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 
7.10) Ak je požiadavka kupujúceho podľa predchádzajúceho ustanovenia uznaná predávajúcim za oprávnenú, odstráni predávajúci alebo spracovateľ okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 
7.11) Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

7.12) Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

článok 8
Záverečné ustanovenia

8.1) Odsúhlasením obchodných podmienok zároveň dáva kupujúci súhlas so zasielaním reklamných ponúk a informácií od predávajúceho na vyplnenú emailovú adresu. (Tento súhlas možno pomocou odkazu v zaslanej ponuke kedykoľvek zrušiť.)

8.2) Vyplnením údajov v objednávke je zároveň vykonaná registrácia zákazníka. V potvrdení vykonanej objednávky zákazník zároveň dostane prihlasovacie údaje, pomocou ktorých sa môže neskôr prihlásiť do zákazníckej sekcie.

8.3) Tieto VOP sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvorené cez internetový obchod prevádzkovaný na týchto stránkach odo dňa ich vyhlásenia.

8.4) V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako i obchodnej politike spoločnosti, si prevádzkovateľ internetového obchodu vyhradzuje právo VOP meniť. Túto zmenu a jej účinnosť prevádzkovateľ vyhlási vhodným spôsobom minimálne mesiac vopred.

Reklamačný poriadok tohto obchodu
 

V prípade reklamácie kontaktujte naše obchodné oddelenie -viď. KONTAKT.

1) K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim kupujúcemu -faktúru alebo paragón.

2) Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci urobiť písomne a pridať k reklamovanému tovaru. Je potrebné uviesť zistené chyby -o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú a tiež nárok, ktorý v dôsledku výskytu chybu uplatňuje.

3) Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru medzi údajmi na faktúre a skutočne dodaným tovarom, je kupujúci povinný podať do troch pracovných dní písomnú správu o týchto chybách predávajúcemu. Pri nedodržaní tejto lehoty nebude reklamácia uznaná. V prípade, že je táto reklamácia uznaná ako oprávnená, môže kupujúci požadovať dodanie preukázateľne chýbajúceho tovaru -u chyby množstva alebo výmenu tovaru iného druhu za tovar kupujúcim pôvodne objednaný -u vady druhovej.

4) Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti chyby prevedie odborný zodpovedný pracovník predávajúceho a svoje stanovisko oznámi kupujúcemu. V prípade, že reklamujúci nesúhlasí s rozhodnutím zodpovedného pracovníka, môže sa písomne obrátiť na prevádzkovateľa spoločnosti predávajúceho.

5) V prípade výmeny tovaru na základe reklamácie hradí kupujúci výdaje za dopravu do sídla prevádzky predávajúceho a predávajúci hradí výdavky na dopravu kupujúcemu.

6) Pri oprávnenej reklamácií postupujeme nasledovne:

6.1) Tovar je opravené najdlhšie do tridsiatich dní odo dňa prevzatia predajcom.

6.2) Ak vec nebola použitá, môže predávajúci rozhodnúť o jej výmene za novú, u použitej veci môže predávajúci rozhodnúť o jej výmene za vec bez vady, ktorá svojím vekom a opotrebovaním zodpovedá reklamovanej.

6.3) Ak ide o vadu odstrániteľnú a rovnaká chyba bola už dvakrát odstraňovaná, vyskytla sa tretíkrát a táto skutočnosť výrazne sťažuje možnosť používania výrobku, má kupujúci právo na výmenu tovaru za bezchybný, príp. odstúpenie od zmluvy.

6.4) Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni užívanie určenému účelu, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny, v prípade, že táto chyba výrazne sťažuje možnosť používania výrobku, má nárok na výmenu tovaru za tovar bezchybný, ktoré svojim starobou a opotrebovaním zodpovedá reklamovanej.

7) Riešenie reklamácie odstúpením od zmluvy je možné až v prípade, keď sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na inom spôsobe riešenia. Pri odstúpení môže kupujúci žiadať vrátenie kúpnej ceny zníženej o hodnotu opotrebenia a ďalších zásahov z jeho strany. Vrátiť tovar, ktorý je poškodený, opotrebovaný alebo je nekompletný.

8) Predávajúci má právo na náhradu vzniknutých servisných a organizačných nákladov spojených s manipuláciou a testovaním vo výške 500 Sk s DPH za každý jeden prípad, ak:

- Tovar je k reklamácii zaslaný bez patričných dokladov
- Pri testovaní sa neprejaví chyba a tovar je plne funkčným
- Záruka na tovar už uplynula
- Závada bola spôsobená nešetrným zaobchádzaním, násilným pôsobením na výrobok (náraz, pád, piesok, voda, apod), neodbornými zásahmi, ktoré nevykonával predávajúci alebo ním poverená osoba.

V prípade, že náklady preukázateľne prevyšujú hodnotu 500 Sk s DPH, prefaktúruje predávajúci tieto náklady kupujúcemu.

9) Reklamujúci nemôže meniť uplatnené reklamačné nároky, ak nie je dohodnuté inak.

10) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe a to preukázateľným spôsobom -písomnou formou.

11) Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Ak dôjde k výmene tovaru, začne záručná doba znovu bežať odo dňa prevzatia nového tovaru. Pokiaľ nie je uvedené inak, záručná doba na tovar je 2 roky.

12) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.

 

Informácie a upresnenie k službe ePlatby

Po odoslaní objednávky má Platiteľ možnosť využiť službu ePlatby, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Platiteľ prostredníctvom internet bankingu odošle Platbu. Predávajúci expeduje tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí majú dosahovať prostredníctvom účtu spoločnosti ComGate, a.s. Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidí iba informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanú transakcií oznámi. Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

 

Možnosti mimosúdneho riešenia sporov (ADR)

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy